Zadania

Działalność naukowa i dydaktyczna WBBiB jest od 2001 roku realizowana w nowym, obszernym budynku, ulokowanym na terenie III Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ulicy Gronostajowej 7. Wydział działa na własnym terenie o powierzchni 4,64 ha. Całkowita powierzchnia budynku wynosi 12 800 m2. Wydział dysponuje pracowniami badawczymi o charakterze ogólnym oraz pracowniami specjalistycznymi. Należą do nich laboratoria o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa (klasy BSL II), umożliwiające prowadzenie badań m.in. nad wektorami wirusowymi stosowanymi w terapii genowej.

Celem projektu Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia jest stworzenie narzędzi do badania molekularnych mechanizmów chorób cywilizacyjnych. Zakupiona w ramach projektu aparatura posłuży opracowaniu narzędzi do prewencji, diagnostyki i leczenia m. in. chorób układu krążenia, cukrzycy, chorób infekcyjnych i nowotworowych. Wdrożenie wyników tych badań w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym przyniesie nie tylko pozytywne efekty pod względem ekonomicznym, ale w dłuższej perspektywie może również skutkować poprawą stanu zdrowia i jakości życia społeczeństwa.

Projekt ma charakter interdyscyplinarny, skupiając specjalistów z tak różnych dziedzin jak biochemia roślin i zwierząt, biofizyka i biologia molekularna. Z zakupionej aparatury skorzystają także współpracujące z UJ zespoły z innych ośrodków akademickich Krakowa, całej Polski i zagranicy. W ramach projektu rozwijana będzie także współpraca z firmami biotechnologicznymi i farmaceutycznymi.

Najważniejszymi obszarami programu badawczego, realizowanego z wykorzystaniem zakupionych urządzeń, są:

  1. opracowanie nowych metod analizy struktury komórek i interakcji badanych substancji z komórkami;
  2. stworzenie kompleksowego systemu analizy ekspresji genów;
  3. rozwój metod hodowli tkankowej skóry;
  4. opracowanie i rozwój metod pozwalających na identyfikację i kwantyfikacje wirusów ludzkich i zwierzęcych;
  5. opracowanie i badanie pochodnych metabolitów roślinnych i barwników fotosyntetycznych, jako potencjalnych leków przeciwnowotworowych;
  6. zastosowanie nowych modeli zwierzęcych chorób i testowanie terapii eksperymentalnych.

Wynikiem realizacji projektu będzie powstanie 7 pracowni specjalistycznych: laboratoriów cytometrii obrazowej, proteomiki i transkryptomiki, inżynierii komórkowej i tkankowej, wirusologicznej diagnostyki molekularnej, biotechnologii roślin, banku przechowywania próbek biologicznych oraz specjalistycznej zwierzętarni.

Stworzone dzięki projektowi bardzo dobre warunki prowadzenia badań si doprowadzą także  do podwyższenia poziomu kształcenia studentów, oraz umożliwią nabywanie nowych umiejętności badawczych przez doktorantów Wydziału.
Dotychczasowe osiągnięcia badawcze i aplikacyjne Wydziału pozwalają oczekiwać, że dzięki realizacji projektu zostanie utrzymana wysoka jakość badań naukowych. Wdrożenie projektu „Biotechnologia molekularna dla zdrowia"  zwiększy także możliwości praktycznego wykorzystania wyników badań, co w konsekwencji przyczyni się do rozwoju innowacyjnej gospodarki, a zarazem do znaczącej poprawy potencjału naukowego Wydziału i w sposób pośredni - polskiej nauki.