Pracownia inżynierii komórkowej i tkankowej

Istniejąca Pracownia Inżynierii Komórkowej i Tkankowej wymaga modernizacji według obowiązujących standardów unijnych. Opracowana w pracowni metoda izolacji, hodowli i przygotowania komórek skóry ludzkiej do przeszczepów była do tej pory z powodzeniem wykorzystywana w leczeniu oparzeń we współpracy z ośrodkami klinicznymi w Krakowie. Wyniki prób klinicznych prowadzonych w ramach trzech projektów naukowo-badawczych zostały wysoko ocenione. W 2006 roku Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ zawarł oficjalne porozumienie z Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich i objął patronat merytoryczny nad rozwojem w tym ośrodku analogicznej pracowni hodowli komórek ludzkich.   
Oprócz badań aplikacyjnych, w Pracowni Inżynierii Komórkowej i Tkankowej realizowane były projekty badawcze o charakterze podstawowym, dotyczące mechanizmów gojenia ran i udziału komórek macierzystych w tym procesie. Istnieje pilna konieczność kontynuowania tych badań oraz optymalizacji metod aplikacyjnych, co bez wyposażenia pracowni w niezbędny sprzęt jest niemożliwe.
Hodowle komórek pobranych od pacjentów i stosowanych do przeszczepów prowadzone będą zgodnie ze standardami zawartymi w Dyrektywie 2004/23/WE w odniesieniu do tkanek i komórek ludzkich. Standardy te narzucają konieczność przeprowadzenia badań wirusologicznych na obecność wirusów HIV, HBV, HCV, CMV u pacjentów zakwalifikowanych do procedury przeszczepu komórek. Istnieje zatem konieczność ścisłej współpracy Pracowni Inżynierii Komórkowej i Tkankowej, w której komórki będą podlegały kwarantannie i Pracowni Wirusologicznej Diagnostyki Molekularnej, w której rutynowo przeprowadzane będą badania wirusologiczne w celu kwalifikacji pacjentów i izolacji hodowli. Ponadto w ramach badań podstawowych planowanych przez obie pracownie, komórki skóry ludzkiej będą wykorzystane jako model badania infekcji wirusowych i metod ich zwalczania.
Możliwości stwarzane przez utworzenie pracowni:
  • Możliwość wznowienia hodowli i aplikacji klinicznej komórek skóry w leczeniu oparzeń;
  • Możliwość badań in vitro procesów związanych z gojeniem ran i mechanizmów na poziomie pojedynczej komórki;
  • Możliwość izolacji wybranych, żywych komórek z heterogennych populacji hodowanych in vitro;
  • Możliwość kontrolowanego bankowania i przechowywania komórek pacjentów poddawanych terapii komórkowej oraz cennych linii komórkowych.

Zakupione wyposażenie

Galeria: Pomieszczenia pracowni inżynierii komórkowej i tkankowej

 

Osoba odpowiedzialna:

dr Justyna Drukała

Adiunkt w Zakładzie Biologii Komórki

Więcej informacji: Zakład Biologii Komórki UJ