Rozstrzygnięcie przetargu: meble i stoły laboratoryjne

W dniu 01.03.2012r. rozpoczął się przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu mebli oraz stołów laboratoryjnych, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/97/2012.
 
W dniu 22 marca 2012r. zakończyło się postępowanie prowadzone na opisany wyżej zakres przedmiotowy. Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 5 Firmy P.P.H. ALTALENA M.Guzik, A.Wlazło Spółka Cywilna, ul.Bagrowa 9, 30-733 Kraków, cena netto: 13 590,00 zł., co po doliczeniu należnej stawki podatku od towarów i usług VAT w wysokości 23%, daje kwotę brutto 16 715,70 zł.
 
Data opublikowania: 25.03.2012
Osoba publikująca: Krzysztof Pyrć