Rozstrzygnięcie przetargu: Regały i klastki w systemie IVC

W dniu 27.01.2012r. rozpoczął się przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu regałów systemu IVC z klatkami mysimi oraz jednostkami nawiewczo-wyciągowymi wraz z wyposażeniem, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBiB UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/14/2012.

W dniu 16 marca 2012r. zakończyło się postępowanie prowadzone na opisany wyżej zakres przedmiotowy. Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 1 Firmy ANIMA Spółka Cywilna, ul.Miła 19/4, 00-174 Warszawa, za cenę netto 930 620,07 zł., co po doliczeniu należnej stawki podatku od towarów i usług VAT w wysokości 23%, daje kwotę brutto 1 144 662,69 zł. 

Więcej informacji

Data opublikowania: 25.03.2012
Osoba publikująca: Krzysztof Pyrć